Strona główna » Aktualności

Zapytanie ofertowe nr IRSS ZP 3/2016 na przeprowadzenie zajęć szkoleniowych

1logo-specjalInstytut Rozwoju Służb Społecznych ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu pn. „Specjalistyczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin” (pierwsza edycja szkolenia) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020, II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER ‐ Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna (nr POWR.02.05.00-IP.03-00-003/15), obejmującego szkolenie w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego oraz egzamin przed Centralną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, prowadzonego przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie.

 

  1. Zamawiający:

Instytut Rozwoju Służb Społecznych

Ul. Marszałkowska 34/50

00-554 Warszawa

e-mail: irss@irss.pl

Osoba do kontaktu: Zofia Kucharczak, tel. (22)  629 40 18 wew. 103, mail- dzialszkolen@irss.pl

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Zasadą konkurencyjności” poprzez:

  • Umieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego: www.irss.pl
  • Umieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Wiadomości Pomocy i Integracji Społecznej wpis.irss.pl
  • Umieszczenie zapytania ofertowego na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/;
  • Zebranie i ocenę ofert;
  • Wybór Wykonawcy;
  • Sporządzenie protokołu;

Poinformowania Wykonawców o wynikach zapytania oraz zamieszczenia tej informacji na stronie internetowej Zamawiającego oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

II.           Zamówienie zostało podzielone na części: a)Część ogólna szkolenia: b)Część specjalistyczna – Praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy  c)    Część specjalistyczna – Praca socjalna z osobami starszymi 
d) część specjalistyczna – Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami

 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

  1. Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

– cena ofertowa (cena za przeprowadzenie jednej godziny zajęć szkoleniowych) brutto – 100%

 

  1. Ocena ofert w oparciu o powyższe kryteria dokonana zostanie, w oparciu o wzór:

 

Najniższa cena za jedną godzinę szkoleniową

————————————————————- x 100 = ilość punktów

Cena za godzinę szkoleniową ocenianej oferty

 

  1. Liczby punktów stanowić będą końcową ocenę oferty. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

Termin składania ofert

Ofertę należy dostarczyć do dnia 12. 01.2017 r.