Strona główna » Aktualności

Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

logo PO WER

Instytut Rozwoju Służb Społecznych w partnerstwie z Grupą Olsztyńska Szkoła Biznesu będzie realizować Specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny dla pracowników socjalnych z terenu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i łódzkiego.

Harmonogram zjazdów – I tura

UWAGA! Pozostały wolne miejsca na II turę szkoleń dla pracowników socjalnych zatrudnionych w województwach: łódzkim, podlaskim, warmińsko-mazurskim

Szkoleniami zostanie objętych 200 pracowników socjalnych z obszaru Makroregionu II, tj. województw:

 • warmińsko-mazurskiego – 40 os.
 • podlaskiego – 52 os.
 • mazowieckiego – 68 os.
 • łódzkiego – 40 os.

Przewidziane są dwie edycje szkoleń:

I edycja: lipiec 2016 – luty 2017 (IRSS – 50 osób, OSB – 50 osób)
II edycja: styczeń 2017 – sierpień 2017 (IRSS – 50 osób, OSB – 50 osób)

 

Szkolenie realizowane przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych odbędzie się w Ośrodku szkoleniowym IRSS w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim, ul. Wczasowa 15a, 05-127 Białobrzegi.
Termin pierwszego zjazdu: 2-3 lipca 2016 r.  >>>Przejdź na stronę rekrutacji

Specjalności do wyboru:

 • Praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy
 • Praca socjalna z osobami bezrobotnymi
 • Praca socjalna z osobami starszymi
 • Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami
 • Praca socjalna z osobami uzależnionymi


Szkolenie realizowane przez Grupę Olsztyńska Szkoła Biznesu
odbędzie się w Olsztynie, ul. Warszawska 105/4H, 10-701 Olsztyn.
Termin pierwszego zjazdu: 9-10 lipca 2016 r. >>>Przejdź na stronę rekrutacji

Specjalności do wyboru:

 • Praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy
 • Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
 • Praca socjalna z osobami starszymi
 • Praca socjalna z osobami uzależnionymi

 

Pracownicy socjalni zgłaszający się na specjalizację powinni spełniać poniższe warunki:

 • posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego
 • posiadanie co najmniej 5 letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego.
 • posiadanie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny lub ukończone:
  – studia wyższe na kierunku praca socjalna

lub
– studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub
– studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna, o której mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej,

lub
– studia wyższe na jednym z kierunków, o których mowa w art. 116 ust.l pkt3 ustawy o specjalności przygotowującej do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, o której mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 i ust.1a ustawy;

 

Szkolenia realizowane są w ramach projektu pn. „Specjalistyczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Wartość projektu wynosi 1 810 920,00 zł w tym dofinansowanie z UE 1 756 318,00 zł.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji pracowników socjalnych zatrudnionych w instytucjach pomocy społecznej poprzez uzyskanie specjalistycznego wykształcenia i nowych umiejętności w zakresie świadczenia profesjonalnej pracy socjalnej.

Planowane efekty zakładają uzyskanie przez 95% uczestników kwalifikacji objętych wsparciem oraz nabycie przez nich kompetencji w zakresie realizacji działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zapewni to obecność wykwalifikowanej kadry świadczącej usługi pomocy społecznej w instytucji kierującej pracownika do uczestnictwa w szkoleniu. Pracownik w wyniku podniesienia kwalifikacji posiądzie wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie nowych metod i narzędzi pracy socjalnej w tym szczególnie prowadzenia pracy socjalnej metodą projektu socjalnego. Uzyskanie dyplomu w wybranej specjalności sprawi, że pracownik socjalny będzie specjalistą pracy socjalnej w danej dziedzinie.

REKRUTACJA

Pracownicy socjalni zainteresowani udziałem w projekcie powinni przesłać wypełnione dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami pocztą tradycyjną na adres: Instytut Rozwoju Służb Społecznych, ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa; bądź skanem na: dzialszkolen@irss.pl  lub faxem 22 621 04 23 wew. 116

Wymagane dokumenty do złożenia:

Szczegóły rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zostały opisane w  Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa oraz Regulaminie zwrotu kosztów, natomiast informacje dotyczące kwalifikacji w zawodzie pracownik socjalny dostępne są na stronie MRPiPS.

Wiadomość o wyniku rekrutacji Kandydaci otrzymają drogą mailową bądź telefonicznie.

Wszelkich informacji udziela Dział Szkoleń Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, telefon kontaktowy 22 629-40-18 wew. 105, 106 lub 107  e-mail: dzialszkolen@irss.pl