Strona główna » Aktualności

Rozeznanie rynku na zakup podręczników w związku z realizacją Projektu pn. ”Specjalistyczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin”

Instytut Rozwoju Służb Społecznych  przeprowadza rozeznanie rynku na zakup podręczników. Zapraszamy do zapoznania się z wymogami i przesyłania ofert.

logo PO WER

Szczegółowe warunki i spis publikacji do pobrania rozeznanie rynku podręczniki _ I tura
 

Rozeznanie rynku na zakup podręczników w związku z realizacją

Projektu pn.Specjalistyczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin”

 Postanowienia wstępne

W związku z realizacją Projektu pn. Specjalistyczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin” (pierwsza edycja szkolenia), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020, II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER ‐ Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna (nr POWR.02.05.00-IP.03-00-003/15), obejmującego szkolenie w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny oraz egzamin przed Centralną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w zakresie nadania II stopnia specjalizacji zawodowej,

Instytut Rozwoju Służb Społecznych  przeprowadza rozeznanie rynku na zakup podręczników.

 

 1. Przedmiot rozeznania rynku

Zakup książek:

 1. Szmagalski J., Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych, wydanie III, Ex Libris Pracownika Socjalnego, Warszawa 50 sztuk
 2. Sałustowicz P., Pomoc społeczna w wybranych krajach Unii Europejskiej, Ex Libris Pracownika Socjalnego, Warszawa 2009. 50 sztuk
 3. Lewenstein B., Schindler J., Skrzypiec R. (red.), Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej, WUW, Warszawa 2010 50 sztuk
 4. Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.) Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, wyd. PWN 2011. 50 sztuk
 5. Wolska-Prylińska D., Projekt socjalny w kształceniu i działaniu społecznym, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2010. 50 sztuk
 6. Fisher R., Ury W., Patton B., Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, PWE, Warszawa 2013 50 sztuk
 7. Grudziewska E., Lewicka-Zelent A., Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego, Difin, Warszawa 2015. 50 sztuk
 8. Robbins S., Judge T., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2011. 50 sztuk
 9. Brown R., Procesy grupowe, GWP, Gdańsk 2006 50 sztuk
 10. Olędzki J., Tworzydło D. (red.), Public relations, PWN, Warszawa 2008. 50 sztuk
 11. Howe D., Krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej, Ex Libris Pracownika Socjalnego,
  Warszawa 2011. 50 sztuk
 12. Grey M., Webb S. A., Praca socjalna, teorie i metody, wyd. PWN 2012. 50 sztuk
 13. Szmagalski J., Superwizja pracy socjalnej. Zastosowania i dylematy, Ex Libris Pracownika Socjalnego, Warszawa 2011. 50 sztuk
 14. Szmagalski J., Jedna czy wiele. Rozwój koncepcji pracy socjalnej na świecie, Ex Libris Pracownika Socjalnego, wyd. IRSS, Warszawa 2016. 50 sztuk
 15. Rejzner, A., Ćwiczenia z polityki społecznej, wyd. IRSS, Warszawa 2007. 50 sztuk
 16. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, wyd. PWN 2009. – 12 sztuk
 17. Badura- Madej W., Dobrzyńska-Masterhazy A., Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2000. – 18 sztuk
 18. Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M., Podstawy gerontologii społecznej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006. – 20 sztuk
 19. Herbert M., Kiedy dziecko i jego rodzice potrzebują pomocy., Wydawnictwo GWP, Gdańsk, 2007 – 18 sztuk
 20. Ray M., Phillips J., Praca socjalna ze starszymi ludźmi, Ex Libris Pracownika Socjalnego, wyd. IRSS, Warszawa 2014. – 20 sztuk
 21. Krasiejko I., Ciczkowska-Giedziun (red.), Praca socjalno-wychowawcza z rodziną w ujęciu wybranych koncepcji. Analiza metodycznego działania z osobami potrzebującymi pomocy.  Tom 2, – Ex Libris Pracownika Socjalnego, wyd. IRSS, Warszawa 2016. – 18 sztuk
 22. Hill R.D., Pozytywne starzenie się. Młodzi duchem w jesieni życia (tłum. Michał Lipa). Laurum, Warszawa 2009. – 20 sztuk
 23. Fabiś A., Wawrzyniak J.K., Chabior A., Ludzka starość. Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej. Impuls, Kraków 2015. – 20 sztuk
 24. Górecki M., (red.), Prawda umierania i tajemnica śmierci. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2010. – 20 sztuk
 25. Kirenko J., Sarzyńska E., Niepełnosprawność. Potrzeby. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010. – 12 sztuk
 26. Gazon J., Ani bezrobocie ani opieka społeczna. Od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012. – 12 sztuk
 27. Kwiatkowski E., Bezrobocie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014. – 12 sztuk
 28. Kiełtyka A., Ważny A., Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015. – 18 sztuk

 

 • Miejsce i termin realizacji całości zamówienia
 • Miejsce realizacji zamówienia:

Ośrodek szkoleniowy Instytutu Rozwoju Służb Społecznych

05-127 Białobrzegi nad Zalewem Zegrzyńskim, ul. Wczasowa 15a

 

 • Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia do 25 lipca 2016r.

Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy przesłać w jeden z poniżej wskazanych sposobów:

 • drogą elektroniczną (skan) na adres e-mail Zamawiającego – dzialszkolen@irss.pl
 • osobiście w siedzibie Zamawiającego:

Instytut Rozwoju Służb Społecznych

Marszałkowska 34/50

00-554 Warszawa

 

 • pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego:

Instytut Rozwoju Służb Społecznych

ul. Marszałkowska 34/50

00-554 Warszawa

 

 1. Termin złożenia oferty upływa w dniu 20 lipca  o godzinie 16.00 decyduje data i godzina wpływu w jeden z powyżej wskazanych sposobów).

Sposób przygotowania oferty

 1. Oferta musi zawierać „Formularz ofertowy”, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozeznania rynkowego.
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 3. Oferta musi zawierać pełną nazwę Wykonawcy, adres siedziby, dane kontaktowe (telefon, e-mail), NIP, REGON.
 4. Oferta musi być podpisana przez osobą upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy.
 5. Oferta musi zawierać ceny poszczególnych elementów oferty.
 6. Ceny w ofercie muszą być przedstawione w PLN jako ceny brutto (zawierać podatek VAT), zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
 7. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z usługą z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.
 8. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania.
 10. Każdy z Wykonawców może złożyć jedną ofertę.

Ocena ofert

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto poszczególnych elementów zamówienia

 1. Kryterium oceny ofert: cena brutto- 100%
 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie do zawarcia umowy Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

 

 • Postanowienia końcowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. Zmiany terminów wskazanych w rozeznaniu
 2. Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na etapie składania ofert
 3. Wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia
 4. Odpowiedzi tylko na wybraną ofertę

 

Załącznik nr 1 do rozeznania rynku

 

…………………, dnia ………………

………………………………………………….

Dane Wykonawcy (nazwa, adres, nr telefonu, NIP, REGON)

 

Dotyczy rozeznania rynku na zakup podręczników w ramach Projektu pn. Specjalistyczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin” (pierwsza edycja szkolenia),  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020, II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER ‐ Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna (nr POWR.02.05.00-IP.03-00-003/15), obejmującego szkolenie w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego oraz egzamin przed Centralną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w zakresie nadania II stopnia specjalizacji zawodowej, prowadzonego przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych

 

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na rozeznanie rynku w zakresie zakupu podręczników w ramach powyżej wskazanego Projektu składamy niniejszą wycenę i oferujemy realizację zamówienia za cenę ………………………………………………….zł. brutto (słownie: …………………………………………………………………………………),

na podstawie szczegółowego kosztorysu:

 

L.p. Tytuł podręcznika Wartość brutto za 1 szt. Wartość brutto …szt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

 

Jednocześnie oświadczamy, iż:

 1. Zapoznaliśmy się z treścią rozeznania rynku, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim określone.
 2. Dysponujemy niezbędnym zapleczem technicznym i potencjałem osobowym gwarantującym rzetelne wykonanie zamówienia.
 3. Znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.
 4. Podana przez nas cena brutto jest ceną uwzględniającą wszystkie koszty wykonania zamówienia.
 5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
 6. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminach określonych przez Zamawiającego.
 7. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Wykonawcy jest: ………………………………………………. (imię, nazwisko, telefon, e-mail).