Strona główna » Szkolenia » Oferta szkoleń specjalistycznych

Kodeks Postępowania Administracyjnego. Postępowanie przed organem pierwszej instancji

krotkie_logo_1Celem dwudniowego szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami postępowania administracyjnego.

Termin: 9 maja 2016 r. (pierwszy dzień szkolenia)
16 maja 2016 r. (drugi dzień szkolenia)

 

 

Prowadząca: Małgorzata Gąsiorek
Liczba godzin szkolenia: 16
Cena: 490 zł*

Na szkoleniu omówione zostaną poszczególne etapy postępowania przed organem I instancji:

1. Wszczęcie postępowania:
– data wszczęcia postępowania z urzędu i na wniosek
– wniosek od osoby nie będącej stroną postępowania
2. Właściwość organu – bezdomni, osoby ubezwłasnowolnione. Rozstrzyganie sporów o właściwość.
3. Terminy załatwienia sprawy.
4. Akta sprawy administracyjnej
– sposób prowadzenia,
– obowiązek udostępniania
– udzielanie informacji i żądanie udzielania informacji na temat osoby.
5. Odrębności w przeprowadzaniu dowodu w postępowaniu w sprawach świadczeń z pomocy społecznej.
6. Decyzje oraz inne rozstrzygnięcia wydawane w postępowaniu administracyjnym w I instancji.
– elementy składowe decyzji
– inne rozstrzygnięcia organu I instancji
6. Wzruszanie decyzji ostatecznych w świetle ustawy o pomocy społecznej oraz kpa.
7. Konsekwencje stwierdzenia rażącego naruszenia prawa przez funkcjonariusza przy wydawaniu decyzji administracyjnej.

Ponadto zostaną umówione zasady dotyczące refundacji pomiędzy Ośrodkami Pomocy Społecznej wypłaconych świadczeń, dochodzenia zwrotu świadczeń wypłaconych w zbiegu ze świadczeniami rentowymi i emerytalnymi oraz egzekucji ze świadczeń pomocy społecznej.

 

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 34/50. Instytut nie zapewnia uczestnikom noclegów i wyżywienia podczas trwania szkolenia.

Zajęcia poprowadzi Małgorzata Gąsiorek – radca prawny; od 2000 r. współpracuje z OPS, ŚDS i DPS w Warszawie i jej okolicach – w ramach obsługi prawnej oraz konsultacji w zakresie prawa pomocy społecznej. Od 2006 r. prowadzi  kancelarię prawną obsługującą jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Od 2013 r. udziela także porad prawnych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym. Praktyk specjalizujący się w zagadnieniach prawa administracyjnego (ze szczególnym uwzględnieniem pomocy społecznej), prawa cywilnego oraz prawa pracy.
Autorka książki „Rodzinny wywiad środowiskowy w postępowaniu w sprawach pomocy społecznej” – wyd. Gaskor 2011

Forma uiszczenia opłaty: Przelew bankowy – BANK PEKAO S.A. 27 1240 6003 1111 0000 4946 5721
* Cena brutto za uczestnika. W przypadku zgłoszenia się minimum 5 pracowników z jednej instytucji rabat 10%.

Wszelkich informacji udziela Dział Szkoleń Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, telefon kontaktowy 22 629-40-18 wew. 103, e-mail: dzialszkolen@irss.pl

Kodeks Postępowania Administracyjnego - 2016
Imię (wymagane):
Nazwisko (wymagane):
Miejsce pracy (wymagane):
Adres korespondencyjny: nr lok.
Kod pocztowy: Miejscowość:
Stanowisko pracy (wymagane):
Telefon kontaktowy (komórkowy):
Telefon kontaktowy (stacjonarny):
Adres email (wymagane):
Województwo (wymagane):
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w celu rekrutacji na szkolenia organizowane przez Instytut, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Informacje dodatkowe: