Strona główna » Publikacje » Bezpłatne publikacje

Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze

rodzina_zastepcza_jako_srodowisko_opiekunczo_wychowawczeRodzina jest wspólnotą życia, która funkcjonuje od zarania dziejów, a stanowi jedyne niepowtarzalne środowisko rozwoju i wychowania dziecka, wprowadzania go w świat norm i wartości, jest także podstawową grupą społeczną, w której odbywa się proces kształtowania w ramach oddziaływań wychowawczych i socjalizacyjnych wzorca osobowościowego, dlatego też problematyka życia rodzinnego jest wciąż aktualna i na nowo podejmowana. Obecne zainteresowanie problematyką rodziny skierowane jest na jej strukturę, trwałość, wydolność opiekuńczo – wychowawczą, bowiem w środowisku tym następuje wiele zmian związanych z przeobrażeniami cywilizacyjnymi i kulturowymi społeczeństwa. Owe przeobrażenia niosą ze sobą nie tylko pozytywne skutki, lecz również liczne niekorzystne zjawiska zagrażające życiu rodzinnemu; rodzina oddziaływuje na młodego człowieka niezależnie od tego czy jest środowiskiem wartościowym, czy też przejawia cechy dysfunkcjonalności.

Zapraszamy do lektury!

Bezpłatna publikacja pt. „Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze” w wersji pdf

Recenzent: prof. dr hab. Tadeusz Pilch
Korekta: Małgorzata Pośnik

Publikacja powstała w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.