Strona główna » Publikacje » Bezpłatne publikacje

Pomoc społeczna w liczbach 2010 r.

Zapraszamy do lektury kolejnej części cyklu publikacji „Pomoc społeczna w liczbach 2010 rok”. Celem serii jest upowszechnienie mało dotąd wykorzystywanego zbioru danych o świadczeniach i świadczeniobiorcach pomocy społecznej, które są zbierane przez pracowników socjalnych. Głównym źródłem danych wykorzystywanych do opisu jest System Informatyczny POMOST, ale wykorzystywane są również statystyki GUS, dane ze sprawozdawczości Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz innych instytucji publicznych, a także wyniki badań prowadzonych zarówno przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych, jak i organizacje pozarządowe. Wartością tej publikacji jest zestawienie danych z różnych źródeł w jednym opracowaniu.

Tak jak w pierwszych dwóch publikacjach, przedstawione zostały dane na temat zasobów pomocy społecznej, świadczeniobiorców i dotykających ich problemów oraz udzielanych świadczeń. Trzecia publikacja skupia się głównie na zasobach pomocy społecznej oraz porównaniu danych z roku 2010 w stosunku do 2009 r. Publikacja powstała w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pełna wersja publikacji „Pomoc społeczna w liczbach 2010” w wersji PDF

Tabele źródłowe do publikacji (format XLS, spakowane)

Redakcja merytoryczna: dr Joanna Staręga-Piasek
Tablice: Jan Herbst