Strona główna » Publikacje » Praca Socjalna

„Praca Socjalna” nr 4/2016

Zapraszamy do lektury spisu treści dwumiesięcznika „Praca Socjalna” nr 4/2016

Spis treści

MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ

Piotr Sałustowicz, Praca socjalna między kontrolą a solidarnością – kilka uwag

Dominika Kucharewicz, Jerzy Stochmiałek, Przezwyciężanie lęku przed śmiercią. Refleksje dla pracy socjalnej

Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Bożena Chrostowska, Wyzwalanie refleksyjności w pracy socjalnej

Tatiana Kanasz, Pomoc osobom doświadczającym ubóstwa w świetle socjologii emocji

Karolina Cynk, Zjawisko wykluczenia ekologicznego w świetle badań socjologicznych

BADANIA

Marta Mikołajczyk, Zaangażowany czy bierny. Przydatny czy zbędny. Pracownicy warszawskich ośrodków pomocy społecznej o kliencie i kontrakcie socjalnym

Zuzanna Kwissa-Gajewska, Magdalena Lipińska-Wąsik, Empatia, strategie radzenie sobie ze stresem a satysfakcja z pracy u pracowników pomocy społecznej

Kinga Mickiewicz, Martyna Herkt, Wypalenie zawodowe funkcjonariuszy Służby Więziennej

PRAKTYKA

Joanna Szymanowska, Wspomaganie niesamodzielnych osób starszych w domach pomocy społecznej (na przykładzie woj. podlaskiego)

Z HISTORII

Teresa Zbyrad, Człowiek stary i jego problemy w badaniach socjologicznych dwóch ostatnich dekad PRL

DO DYSKUSJI – okiem studentek kierunku praca socjalna

Sylwia Gruszczyńska, Dagmara Hasse, Uchodźcy w Polsce – odrzucenie czy akceptacja?

PÓŁKA Z KSIĄŻKAMI

Kazimierz Pospiszyl (rec.), Malcolm Cowburn i Steve Myers, „Social work with sexual offenders”

Elżbieta Trojan (rec.), Beata Krajewska, „Okna życia w systemie opieki nad dziećmi”

Wiesława Walkowska (rec.), Elżbieta Trafiałek, „Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku. Między ateizmem, bezpieczeństwem socjalnym i active ageing”

NOWOŚCI WYDAWNICZE INSTYTUTU ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH

Jerzy Szmagalski, Jedna czy wiele? Rozwój koncepcji pracy socjalnej na świecie

Izabela Krasiejko, Małgorzata Ciczkowska-Giedziun (red.), Praca socjalno-wychowawcza z rodziną w ujęciu wybranych koncepcji