Strona główna » Publikacje » Bezpłatne publikacje

Bezpłatne publikacje IRSS dotyczące Regionalnych Platform Współpracy

logo_rpwRealizacja projektu systemowego „Kompleksowe formy reintegracji społecznozawodowej w środowisku lokalnym” wpisuje się w zadanie, jakim jest implementacja rozwiązań aktywizujących i wskazuje nie tylko na silną korelację pomiędzy obszarem zatrudnienia socjalnego a pomocą społeczną, ale przede wszystkim podkreśla jej trwały związek z ciągle rozwijaną dziedziną, jaką jest nowa ekonomia społeczna/gospodarka społeczna.

Uzyskanie efektu synergii w polu działania szeroko rozumianej aktywnej polityki społecznej jest możliwe poprzez wykorzystanie różnych środowisk i struktur organizacyjnych, w których przedstawiciele samorządu terytorialnego, instytucji polityki społecznej, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, a także związków zawodowych i stowarzyszeń biznesowych mogą prowadzić dyskurs o kierunkach współczesnej polityki społecznej w regionie lub powiecie.

Jednym z testowanych w projekcie elementów była Regionalna Platforma Współpracy (dalej: RPW), stanowiąca modelowe rozwiązanie, za pośrednictwem którego instytucje administracji publicznej, szczególnie administracji samorządowej, odpowiedzialne za realizację kierunków lokalnej i regionalnej polityki społecznej, a także uchwalające strategie i programy rozwiązywania problemów społecznych są informowane o potrzebach:

 • rozwijania usług reintegracji społecznej i zawodowej w lokalnych środowiskach społecznych na zasadach partnerstwa instytucjonalnego,
 • propozycjach modyfikowania obowiązujących rozwiązań prawno-organizacyjnych, w tym szczególnie ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

RPW jest rodzajem rzecznictwa zatrudnienia socjalnego, zorientowanego na dążenie do wprowadzenia problematyki usług reintegracji społecznej i zawodowej na regionalne fora dyskusyjne oraz do zakresu działalności organów doradczo-konsultacyjnych funkcjonujących na poziomie powiatu oraz województwa.

Stąd też, propozycja RPW ściśle współistnieje z innym testowanym komponentem projektu, jakim jest Model Lokalnej Współpracy. Rzecznictwo zatrudnienia socjalnego w formie RPW rozumiane jest także jako wyraz pozytywnego lobbingu, który należy kojarzyć z:

 • propagowaniem usług reintegracji społecznej i zawodowej szczególnie na obszarze gmin danego województwa/powiatu,
 • wspieraniem tworzenia w gminach najmniejszych podmiotów zatrudnienia socjalnego lub innych form organizacyjnych, które w swojej działalności statutowej zajmują się problematyką reintegracji społecznej i zawodowej (np. spółdzielni socjalnych),
 • promowaniem gmin wdrażających MLW oraz podmiotów zatrudnienia socjalnego działających na obszarze województwa/powiatu.

W ramach modułu projektu dotyczącego Regionalnych Platform Współpracy, Instytut Rozwoju Służb Społecznych stworzył szereg bezpłatnych publikacji, które powstały w ramach projektu systemowego realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich pn. „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym”, zainicjowanego przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zapraszamy do lektury!

Lista publikacji:

1. Regionalna Platforma Współpracy MLW: Kompleksowe formy reintegracji społecznej i zawodowej w środowisku lokalnym. Zeszyt informacyjny

Opracował Zespół Autorów z Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, w składzie:

 • dr Marta Komorska
 • Anna Kuczyńska
 • Katarzyna Sokołowska
 • Andrzej Trzeciecki
 • Paweł Wiśniewski

2. Regionalna Platforma Współpracy: Standard działania na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej. Rekomendacje MPiPS

Opracował Zespół Autorów z Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, w składzie:

 • dr Marta Komorska
 • Anna Kuczyńska
 • Anna Mazur
 • Katarzyna Sokołowska
 • Andrzej Trzeciecki
 • Paweł Wiśniewski

Recenzja: dr hab. Mirona Ogryzko-Wiewiórowska, prof. nadzw. UMCS

3. Regionalne Platformy  Współpracy: Zatrudnienie socjalne w gospodarce społecznej. Raport końcowy

Opracował Zespół Autorów z Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, w składzie:

 • dr Marta Komorska
 • Anna Kuczyńska
 • Anna Mazur
 • Katarzyna Sokołowska
 • Andrzej Trzeciecki
 • Paweł Wiśniewski

Recenzja: dr hab. Mirona Ogryzko-Wiewiórowska, prof. nadzw. UMCS