Strona główna » Publikacje » Bezpłatne publikacje

Bezpłatne publikacje IRSS dotyczące Modelu Lokalnej Współpracy

mlw_logoModel Lokalnej Współpracy to jeden z trzech komponentów projektu „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym”, którego celami były:

 • uzyskanie w gminach synergii działań instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań reintegracji społeczno-zawodowej grup osób wykluczonych społecznie, wzmacniającej jakość i efektywność świadczonych usług, poprzez stworzenie Modelu Lokalnej Współpracy,
 • zwiększenie stopnia koordynacji usług reintegracji społeczno-zawodowej oraz wzrost poziomu współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za pomoc i reintegrację społeczną a publicznymi służbami zatrudnienia,
 • wzrost świadomości społecznej w zakresie synergicznego działania wszystkich instytucji odpowiedzialnych za aktywizację społeczno-zawodową na obszarze gminy.

Pilotaż MLW został przeprowadzony w 20 gminach na terenie kraju na bazie jednolitych ram formalno-organizacyjnych określonych przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z siedzibą w Warszawie. Pilotaż MLW zrealizowany w 2014 r. z całą pewnością przyczynił się nie tylko do dalszej promocji rozwiązań ustawy o zatrudnieniu socjalnym, ale przede wszystkim do zwiększenia częstotliwości deklaracji jednostek samorządu terytorialnego (gmin) angażowania się w rozwój różnych form organizacyjnych usług reintegracji społecznej i zawodowej. Publikacje powstała w ramach projektu systemowego realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich pn. „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym”, zainicjowanego przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zapraszamy do lektury!

Lista publikacji:

1. Model Lokalnej Współpracy: Kompleksowe formy reintegracji społecznej i zawodowej w środowisku lokalnym. Zeszyt informacyjny

Opracował Zespół Autorów z Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, w składzie:

 • dr Marta Komorska
 • Anna Kuczyńska
 • Katarzyna Sokołowska
 • Andrzej Trzeciecki
 • Paweł Wiśniewski

2. Standard Lokalnej Współpracy: Kompleksowe formy reintegracji społecznej i zawodowej w środowisku lokalnym. Procedury, kompetencje, warianty

Opracował Zespół Autorów z Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie w składzie:

 • dr Marta Komorska
 • Anna Kuczyńska
 • Anna Mazur
 • Katarzyna Sokołowska
 • Andrzej Trzeciecki
 • Paweł Wiśniewski

Recenzja: dr hab. Mirona Ogryzko-Wiewiórowska, prof. nadzw. UMCS

3. Wdrażanie Standardu Współpracy Lokalnej: Standard działania na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej. Rekomendacje MPiPS

Opracował Zespół Autorów z Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, w składzie:

 • dr Marta Komorska
 • Anna Kuczyńska
 • Anna Mazur
 • Katarzyna Sokołowska
 • Andrzej Trzeciecki
 • Paweł Wiśniewski

Recenzja: dr hab. Mirona Ogryzko-Wiewiórowska, prof. nadzw. UMCS

4. Model Lokalnej Współpracy: Partnerstwo międzysektorowe na rzecz zatrudnienia socjalnego. Raport z pilotażu

Opracował Zespół Autorów z Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, w składzie:

 • dr Marta Komorska
 • Anna Kuczyńska
 • Anna Mazur
 • Katarzyna Sokołowska
 • Andrzej Trzeciecki
 • Paweł Wiśniewski

Recenzja: dr hab. Mirona Ogryzko-Wiewiórowska, prof. nadzw. UMCS