Strona główna » Publikacje » Bezpłatne publikacje

Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej

wprowadzenie_do_superwizji_pracy_socjalnejZapraszamy do lektury bezpłatnej publikacji pt. „Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej” autorstwa Marty Łuczyńskiej i Anny Olech. Publikacja powstawała w bardzo specyficznym momencie procesu wyłaniania się znaczenia, jakie superwizja ma lub mieć powinna dla każdego pracownika socjalnego w Polsce, dla grupy zawodowej pracowników socjalnych, dla instytucji pomocy społecznej i w końcu, ale przede wszystkim dla klientów, ze względu na których to jest lub będzie uruchamiana tam gdzie praktykowana jest praca socjalna.

Przygotowując prezentowaną publikację, autorki miały na celu z jednej strony zaprezentować teoretyczne ramy superwizji i procesu superwizyjnego, dokonać przeglądu obecnych w literaturze jej koncepcji, z drugiej zaś dostarczyć materiału, który będzie mógł stanowić punkt wyjścia dla konstruowania i wypracowywania indywidualnych rozwiązań odpowiadającym potrzebom konkretnych jednostek organizacyjnych instytucji pomocy społecznej.

Pełna wersja bezpłatnej publikacji pt. „Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej” w wersji pdf

Autorki: Marta Łuczyńska, Anna Olech
Redaktor merytoryczny: dr Joanna Staręga-Piasek
Korekta: Małgorzata Pośnik

Publikacja powstała w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.