Strona główna » Projekty » Archiwum projektów

W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej

W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej – czas trwania: od lipca 2005 r. do marca 2008 r.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

OPIS PROJEKTU:

Celem projektu jest zdefiniowanie sektora ekonomii społecznej, obserwowanie go i określenie czynników sprzyjających jego rozwojowi. Głównym celem działań Instytutu w ramach projektu jest promocja ekonomii społecznej jako jednej z metod aktywnej polityki społecznej oraz aktywizacji społeczności lokalnych. W szczególności chcemy dostarczyć narzędzi do tworzenia lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych z wykorzystaniem instrumentów ekonomii społecznej.

Instytutu Rozwoju Służb Społecznych interesuje się wprowadzaniem elementów ekonomii społecznej do sposobu funkcjonowania i metod pracy stosowanych w ośrodkach pomocy społecznej. W związku z tym, że pomoc społeczna działa na rzecz osób marginalizowanych społecznie, wykorzystywanie narzędzi z zakresu ekonomii społecznej może się przyczynić do zwiększenia skuteczności pracy wykonanej przez ośrodek pomocy społecznej. Zwłaszcza w przypadku osób bezrobotnych, ekonomia społeczna może być źródłem pomysłów na nowe metody pracy socjalnej, ukierunkowanej na usamodzielnianie się klientów pozostających bez pracy. Do narzędzi z zakresu ekonomii społecznej szczególnie przydatnych w pomocy społecznej zaliczają się m.in.: Kluby Integracji Społecznej (KIS), Banki Czasu, Metoda „Centrum Aktywności Lokalnej”, Centra Integracji Społecznej, Spółdzielnie socjalne.

 

Zadania Instytutu w ramach projektu:

 

 

Strona internetowa projektu: www.es.ekonomiaspoleczna.pl

 

 

PARTNERZY:

Lider Partnerstwa:
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
ul. Polna 24/7
00-630 warszawa
tel. (22) 875 07 68-69
www.fise.org.pl

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)
Aleja Niepodległości 186
00-608 Warszawa
tel. (22) 8259245 w. 210
www.undp.org.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych (FIP)
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
tel: (22) 828 91 28
www.fip.ngo.pl

Stowarzyszenie Klon/Jawor
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
tel: (22) 828 91 28
www.klon.org.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3 00-513 Warszawa
tel: (22) 661 10 00
www.mps.gov.pl

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie
ul. Szewska 20/3 31-009 Kraków
tel: (12) 421 76 68
www.msap.ae.krakow.pl

Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych BISE
ul. Dubois 5a
00-184 Warszawa
tel: (22) 860 11 00
www.bise.pl

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ul. Zakopiańska 21 m.3/4 03-934 Warszawa
tel. (22) 616 32 46
www.frso.pl

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa
tel. (22) 828 91 28
www.splot.ngo.pl