Strona główna » Projekty » Archiwum projektów

Koordynacja na rzecz aktywnej integracji

„KOORDYNACJA NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI” – informacja o projekcie 

Projekt „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” jest realizowany w ramach Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytut Rozwoju Służb Społecznych realizuje zadania badawcze i edukacyjne w projekcie.

Projekt jest prowadzony od listopada 2008 r. do grudnia 2013 r.

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania instytucji  działających  w obszarze pomocy i integracji społecznej na poziomie samorządowym i centralnym w zakresie wdrażania aktywnej polityki społecznej.

Osobami, które zostaną objęte wsparciem w ramach projektu będą osoby zatrudnione w instytucjach pomocy i integracji społecznej: jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej, zakładach aktywności zawodowej, warsztatach terapii zajęciowej i innych podmiotach prowadzących działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej).

Projekt zakłada stworzenie i wdrożenie modelu wymiany informacji w zakresie instrumentów oraz metod działania stosowanych w ramach polityki społecznej między podmiotami pomocy społecznej oraz strukturami na poziomie regionalnym i rządowym.

W trakcie projektu stworzona zostanie stała platforma wymiany informacją, doświadczeniami oraz praktycznymi zagadnieniami wynikającymi z dotychczasowych i planowanych działań w tym zakresie.

Część badawcza Projektu – ZOBACZ TUTAJ

Część edukacyjna Projektu – ZOBACZ TUTAJ