Strona główna » Projekty » Archiwum projektów

Badanie jakości i organizacji pracy w OPS

W grudniu 2010 r. Instytut Rozwoju Służb Społecznych zakończył realizację projektu Badanie jakości i organizacji pracy w ośrodkach pomocy społecznej. Był to projekt badawczo – rozwojowy realizowany w ramach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, którego koordynatorem był Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Raport poprojektowy pt. Jakość i organizacja pracy w ośrodkach pomocy społecznej, autorstwa dr Anny Olech oraz Anny Karoliny Sobczak – kliknij tutaj

 

 

Badania podejmowane w ramach projektu miały na celu diagnozę obecnie istniejących rozwiązań dotyczących organizacji i warunków pracy oraz zarządzania jakością w ośrodkach pomocy społecznej na terenie Polski. Dzięki uzyskanym rezultatom badań możliwe było dokonanie oceny i, tym samym, stworzenie rekomendacji zarówno dla władz samorządowych jak i kadry kierowniczej ośrodków pomocy społecznej – tak, aby mogły podnieść jakość i skuteczność działań podejmowanych na polu pomocy społecznej.

Realizacja projektu trwała od  czerwca 2008 r. do grudnia 2010 r. W terminie tym zrealizowano następujące działania:

1. Opracowanie koncepcji i wytycznych do przeprowadzenia badań oraz skonstruowanie narzędzi badawczych.

Zapraszamy do zapoznania się z zastosowanymi kwestionariuszami

2. Przeprowadzenie badań na ogólnopolskiej próbie pracowników ośrodków pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecznej, gminne ośrodki pomocy społecznej, miejsko-gminne ośrodki pomocy społecznej, miejskie ośrodki pomocy społecznej).
Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące wylosowanych ośrodków oraz zwrotów kwestionariuszy ankiet otrzymanych z ośrodków w poszczególnych województwach:

L.p.  

województwo

liczba wylosowanych ośrodków liczba ośrodków, z których otrzymano zwrot kwestionariuszy liczba ośrodków, z których otrzymano kopie dokumentów regulujących pracę liczba ośrodków, z których otrzymano zwrot kwestionariuszy w stosunku do liczby wylosowanych ośrodków (w poszczególnych województwach)
1. dolnośląskie 16 5 0 31%
2. kujawsko-pomorskie 14 6 2 43%
3. lubelskie 21 12 2 57%
4. lubuskie 8 4 0 50%
5. łódzkie 19 6 0 32%
6. małopolskie 18 5 1 28%
7. mazowieckie 34 28 1 82%
8. opolskie 7 6 0 86%
9. podkarpackie 15 8 2 53%
10. podlaskie 12 5 0 42%
11. pomorskie 11 5 1 45%
12. śląskie 14 10 0 71%
13. świętokrzyskie 10 4 0 40%
14. warmińsko-mazurskie 12 5 1 42%
15. wielkopolskie 22 13 1 59%
16. zachodnio-pomorskie 11 8 0 73%
ogółem 244 130 11 53,3%
Czwarta kolumna tabeli (liczba ośrodków, z których otrzymano zwrot kwestionariuszy) zawiera dane dotyczące ośrodków, z których otrzymano zwroty w jakiejkolwiek liczbie i formie kwestionariuszy (niekoniecznie w ilości równej wszystkim pracownikom danego ośrodka, niekoniecznie w formie kompletu składającego się z trzech kwestionariuszy).

3. Analiza wyników badań, opracowanie raportu końcowego i upowszechnienie wyników.
W ramach tego działania powstał raport z badania jakości i organizacji pracy w ośrodkach pomocy społecznej. Zawiera on informacje o badaniu, charakterystykę respondentów; posumowanie i rekomendacje poprzedzone są  wynikami dotyczącymi
– fizycznych warunków pracy
– formalnych procedur pracy
– organizacji pracy
– wsparcia i rozwoju profesjonalnego
– poczucia skuteczności zawodowej
– diagnozy organizacyjnej
– klimatu organizacyjnego