Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze

Periodyk (10 numerów w roku) wydawany od roku 1961, dostępny w prenumeracie. Kompleksowo przedstawia aktualne problemy opieki, wychowania i wsparcia społecznego, z uwzględnieniem ich aspektów teoretycznych, rezultatów badań i diagnoz, propozycji metodycznych, a szczególnie szeroko zweryfikowanych doświadczeń. Prezentuje nowe – rodzime i zagraniczne – idee, koncepcje oraz rozwiązania opiekuńcze i wychowawcze dotyczące funkcjonowania dzieci i młodzieży we wszystkich środowiskach ich życia. W ostatnich latach szczególnie wiele miejsca zajmują w czasopiśmie zagadnienia związane z reformą systemu pomocy dziecku i rodzinie, doradztwem psychologiczno-pedagogicznym oraz wzmacnianiem opiekuńczo-wychowawczej funkcji szkoły i innych instytucji edukacyjnych.

Czasopismo otrzymało 8 punktów w ocenie parametrycznej czasopism naukowych przeprowadzonej w grudniu 2015 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pozytywnie przeszło też proces ewaluacji ICI Journals Master List 2014, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 37.85 pkt.

Egzemplarze czasopisma w wersji elektronicznej udostępniane są za pomocą platformy epnp.pl, a wersji tradycyjnej można nabyć je za pośrednictwem naszej księgarni internetowej publikacje.irss.pl.

Numer ISSN: 0552-2188

Zespół redakcyjny: dr Joanna Staręga-Piasek (redaktor naczelna), Danuta Szymańska (zastępca redaktor naczelnej), Jolanta Makowska (kierownik działu)

Adres redakcji: ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa, tel. (22) 622-32-45, fax (22) 621-04-23, e-mail: pow@irss.pl

Wskazówki dla Autorów publikacji przesyłanych do druku w miesięczniku „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”:

1. Objętość nadsyłanych materiałów nie może przekraczać: w wypadku prac teoretycznych 20 stron znormalizowanego maszynopisu (tj. Arial 12 pkt z 1,5 odstępem w edytorze Word), pozostałych prac – 12 stron, recenzji i informacji – 5 stron.

2. Przypisy bibliograficzne, którymi opatrzone są prace, powinny zawierać następujące informacje:

– w wypadku książki: imię i nazwisko autora  (redaktora naukowego), tytuł, podtytuł, numer tomu, nazwę wydawnictwa, miejsce i rok wydania (przy cytatach  także numery stron),

– w wypadku czasopisma: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł, podtytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok, numer kolejny, numery stron przytoczonego cytatu,

– w wypadku ustawy lub rozporządzenia: nazwę, rok i dzień wydania,  numer Dziennika, w którym zostały opublikowane, numer pozycji, pod którą widnieje w tym Dzienniku.

3. Wszystkie materiały należy przesyłać e-mailem na adres redakcji (pow@irss.pl) lub na płytach CD.

4. Do artykułu należy dołączyć krótką informację o autorze ( wykształcenie, miejsce pracy, zajmowane stanowisko) oraz oświadczenie, że tekst nie był wcześniej opublikowany i nie został złożony w innych wydawnictwach.

5. Tytuł artykułu oraz streszczenie (ok. 500 znaków) powinny być podane w języku polskim i angielskim. Dotyczy to publikacji teoretycznych i prezentujących wyniki badań.

6. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian redakcyjnych i skrótów w nadsyłanych tekstach.

7. Redakcja nie zwraca nadsyłanych materiałów.

8. Teksty niespełniające powyższych warunków nie będą rozpatrywane pod kątem publikacji.

9. Warunkiem opublikowania artykułu jest pozytywna opinia recenzentów.

Zasady recenzowania artykułów

W miesięczniku „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” procedura recenzowania zgodna jest z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” zamieszczonej na stronie internetowej: http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Publikacje/20110216_MNISW_broszura_210x210.pdf

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.

2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces).

4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

 • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
 • relacje podległości zawodowej,
 • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.

7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

8. Deklaracja o wersji oryginalnej (zapora ghostwriting).

Autorzy winni poświadczyć, że wersja artykułu jest wersją oryginalną.

Redakcja oświadcza, że wersja drukowana miesięcznika jest wersją pierwotną.

Szablon recenzji do pobrania – recenzja szablon

Lista stałych recenzentów:

 • Dr hab.  Sylwia Badora – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.  prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu
 • Dr hab. prof. APS Józefa Bałachowicz – Akademia Pedagogiki Specjalnej im . Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Dr hab. prof. UZ Grażyna Gajewska  –  Uniwersytet Zielonogórski
 • Doc. Irina Juroczkina –  Uniwersytet Pedagogiczny w Nowosybirsku (Rosja)
 • Dr hab. prof. UW Maria Kolankiewicz – Uniwersytet Warszawski
 • Dr Ewa Kozdrowicz –   Uniwersytet Warszawski
 • Prof. zw. dr hab.  Bożena Matyjas –  Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Elżbieta Napora – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Dr Anna Rurka –  Université Paris Quest Nanterre la Défense (Francja)
 • Dr hab. prof. UŁ. Lucyna Telka –  Uniwersytet Łódzki


Rada Naukowa czasopisma

 • Prof. Stanisław Jerzy Szmagalski – Przewodniczący Rady
 • Prof. Adama Kurzynowski – Zastępca Przewodniczącego
 • Prof. dr hab. Zbigniew Woźniak
 • Dr hab., prof. APS Jan Łaszczyk
 • Dr Tomasz Kaźmierczak
 • Dr Anna Olech
 • Dr Joanna Staręga-Piasek
 • Dr Sergo Kuruliszwili
 • Dr Agnieszka Hryniewicka-Skowrońska