„Praca Socjalna” – dwumiesięcznik

Czasopismo porusza problemy związane z funkcjonowaniem instytucji pomocy społecznej w ujęciu teoretycznym i praktycznym w kraju i za granicą. Prezentuje wyniki najnowszych badań o charakterze monograficznym, przykłady dobrych praktyki doniesienia z konferencji i seminariów, recenzje publikacji książkowych.

„Praca Socjalna” ukazuje się od trzydziestu lat, jest pismem adresowanym do zawodowej służby socjalnej: pracowników socjalnych, jak również do innych grup zawodowych związanych z pomocą społeczną. Dwumiesięcznik „Praca Socjalna” jest jednym z najstarszych czasopism na naszym rynku czytanym powszechnie przez pracowników socjalnych, o czym świadczy wzrastająca liczba prenumeratorów. Zasadnicze zmiany ustrojowe, jakie zaszły w naszym kraju po 1989 roku, nie ominęły również pomocy społecznej. Można nawet powiedzieć, że transformacja w pomocy społecznej trwa, co ma swoje dobre i złe strony. Redakcja dwumiesięcznika stara się w miarę możliwości komentować je zarówno z prawnego, jak i organizacyjnego punktu widzenia, prezentować pojawiające się dylematy etyczne. „Praca Socjalna” stara się również być pomocna w rozumieniu i rozwiązywaniu codziennych problemów zawodowych pracowników socjalnych.

Dr Joanna Staręga-Piasek, Redaktor naczelna „Pracy Socjalnej”

Dwumiesięcznik od 2007 roku znajduje się na liście polskich punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a od 2012 także w międzynarodowej bazie czasopism naukowych Index Copernicus.

Obecnie ma 8 punktów według oceny parametrycznej MNiSW.

 Egzemplarze czasopisma w wersji elektronicznej udostępniane są za pomocą platformy epnp.pl, a wersji tradycyjnej można nabyć je za pośrednictwem naszej księgarni internetowej publikacje.irss.pl.

Numer ISSN: 0860-3480

Redakcja:
 • Redaktor naczelna: dr Joanna Staręga-Piasek
 • Redaktor, sekretarz redakcji: Marcin Teodorczyk, marcin.teodorczyk@irss.pl
 • Adres redakcji: ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa
 • Telefon redakcji: (22) 622-32-45; (22) 629-40-18, tel./faks: 621-04-23
 • E-mail: irss@irss.pl

Koszt całorocznej prenumeraty w 2016 roku (6 numerów) wynosi 180 zł.

Rada Naukowa czasopisma
 • Prof. Stanisław Jerzy Szmagalski – Przewodniczący Rady
 • Prof. Adama Kurzynowski – Zastępca Przewodniczącego
 • Prof. dr hab. Zbigniew Woźniak
 • Dr hab., prof. APS Jan Łaszczyk
 • Dr Tomasz Kaźmierczak
 • Dr Anna Olech
 • Dr Joanna Staręga-Piasek
 • Dr Sergo Kuruliszwili
 • Dr Agnieszka Hryniewicka-Skowrońska
Lista stałych recenzentów dwumiesięcznika „Praca Socjalna”
 • dr hab. Piotr Błędowski, prof. SGH
 • dr hab. Anna Kanios, prof. UMCS
 • dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM
 • dr hab. Barbara Kromolicka, prof. US
 • dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. UŁ
 • dr Sergo Kuruliszwili, dyrektor IRSS
 • prof. dr hab. Adam Kurzynowski, SGH
 • dr hab. Jan Łaszczyk, prof. APS
 • dr Beata Mańkowska, UG
 • dr hab. Karol Mausch, PWSZ
 • dr Anna Olech, IPSiR UW, IRSS
 • dr hab. Piotr Sałustowicz, prof. SWPS Warszawa, Uniwersytet w Bielefeld (Niemcy)
 • dr Joanna Szymanowska, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Jerzy Szmagalski, prof. UW; IRSS
 • dr hab. Elżbieta Trafiałek, prof. UJK
 • dr Dobroniega Trawkowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Arkadiusz Żukiewicz, prof.
Wskazówki dla Autorów publikacji przesyłanych do druku  w dwumiesięczniku „Praca Socjalna”
 1. Redakcja przyjmuje do druku:
  • prace teoretyczne z zakresu pomocy społecznej i pracy socjalnej,
  • prace publicystyczne, relacje, reportaże, przyczynki do dyskusji i inne materiały poświęcone zagadnieniom praktycznym w funkcjonowaniu polityki społecznej i pracy socjalnej,
  • materiały przybliżające ciekawe inicjatywy podejmowane przez pracowników socjalnych, przykłady dobrych praktyk i projektów socjalnych,
  • doniesienia na temat działań w pomocy społecznej i pracy socjalnej na świecie,
  • artykuły prezentujące polską myśl społeczną i sylwetki jej twórców, także działających współcześnie w środowiskach lokalnych i ponadlokalnych,
  • informacje prawne i interpretacje aktów prawnych,
  • relacje z konferencji i seminariów krajowych i zagranicznych,
  • recenzje i omówienia literatury polskiej i obcej.
 2. Objętość nadsyłanych materiałów nie powinna przekraczać: w wypadku prac teoretycznych 20 stron znormalizowanego maszynopisu, pozostałych prac 10 stron, recenzji i omówień – 5 stron. Artykuły proszę pisać czcionką 12 pkt Times New Roman, w edytorze Word.
 3. Przypisy bibliograficzne, powinny zawierać następujące informacje:
  • w wypadku książki: imię i nazwisko autora tytuł, podtytuł, numer tomu, nazwę wydawnictwa, miejsce i rok wydania, numery stron przytoczonego cytatu,
  • w wypadku czasopisma: imię i nazwisko autora, tytuł, podtytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok, numer kolejny, numery stron przytoczonego cytatu,
  • w wypadku ustawy lub rozporządzenia: nazwę, datę wydania, numer Dziennika, numer pozycji, pod którą widnieją w Dzienniku.
  • Ponumerowane przypisy, komentarze i uwagi dodatkowe proszę zamieszczać na dole strony.
 4. Materiały należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres redakcji.
 5. Do artykułu proszę dołączyć krótką informację o autorze (wykształcenie, miejsce pracy, zajmowane stanowisko) oraz oświadczenie, że tekst nie był wcześniej opublikowany i nie został złożony w innych wydawnictwach.
 6. Tytuł artykułu oraz streszczenie (około 500 znaków) powinny być podane w języku polskim i angielskim. Dotyczy to publikacji teoretycznych, problemowych    i prezentujących wyniki badań.
 7. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian redakcyjnych i skrótów w nadsyłanych tekstach.
 8. Redakcja nie zwraca niewykorzystanych materiałów.
 9. Teksty niespełniające powyższych warunków nie będą rozpatrywane pod kątem publikacji.
 10. Warunkiem opublikowania artykułu jest pozytywna opinia recenzentów.
 11. Informujemy Autorów, że dwumiesięcznik „Praca Socjalna” jest uwzględniony w punktacji polskich czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 6 punktami za artykuł naukowy.
Zasady recenzowania artykułów:

W dwumiesięczniku „Praca Socjalna” procedura recenzowania zgodna jest z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” zamieszczonej na stronie internetowej: http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Publikacje/20110216_MNISW_broszura_210x210.pdf Podstawowe zasady recenzowania publikacji w dwumiesięczniku „Praca Socjalna”:

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
 4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  1. bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  2. relacje podległości zawodowej,
  3. bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.
 7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

Dokładne wskazówki dotyczące kształtu recenzji znaleźć można tutaj. Deklaracja o wersji oryginalnej (zapora ghostwriting). Autorzy winni poświadczyć, że wersja artykułu jest wersją oryginalną. Redakcja oświadcza, że wersja drukowana kwartalnika jest wersją pierwotną.

Szablon recenzji do pobrania – recenzja szablon

Informacja dla Prenumeratorów

Zasady prenumeraty prowadzonej przez Wydawcę – Instytut Rozwoju Służb Społecznych:

 1. Znakiem identyfikacyjnym każdego Prenumeratora jest numer w naszej bazie, widniejący na wystawionej fakturze. Na ten numer prosimy powoływać się, telefonując do Redakcji w sprawach związanych z prenumeratą.
 2. Faktury na prenumeratę dwumiesięcznika są wystawiane pod koniec roku, na podstawie Państwa zamówienia, którego tekst jest dołączony do kolejnych numerów 5 i 6 „Pracy Socjalnej”. Prosimy o niezwłoczne wypełnienie zamówienia i przesłanie go pocztą lub faksem pod adresem Redakcji: IRSS – ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa, tel./faks 22 621-04-23, 629-40-18.
 3. Po przelaniu należności na konto IRSS – BANK PEKAO S.A. Nr NRB 27 1240 6003 1111 0000 4946 5721, wyślemy Państwu zamówione egzemplarze dwumiesięcznika.
 4. O wszelkich zmianach zaistniałych w czasie trwania prenumeraty, dotyczących np. płatnika, adresu czy NIP-u, prosimy niezwłocznie powiadamiać Redakcję.
 5. Nowych Prenumeratorów (instytucje i osoby prywatne), zamawiających dwumiesięcznik po raz pierwszy, prosimy o podanie w zamówieniu swoich dokładnych danych (wraz z numerem NIP-u), co umożliwi nam wpisanie Państwa do bazy i realizację prenumeraty.