Kwartalnik „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”

Czasopismo poświęcone szeroko pojętej rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej we wszystkich rodzajach niepełnosprawności osób dorosłych i dzieci. Prezentuje wyniki najnowszych badań polskich i zagranicznych, dobre praktyki, informuje o sytuacji osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej, zawiera doniesienia z konferencji i seminariów oraz recenzje publikacji książkowych. Koszt całorocznej prenumeraty (4 numery) wynosi 120 zł.

„Niepełnosprawność i Rehabilitacja” – kwartalnik, ukazuje się od 16 lat. Rozchodzi się w prenumeracie prowadzonej przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych i przez kolporterów zewnętrznych.

Kwartalnik od 2007 roku znajduje się na liście polskich punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – uzyskał 7 punktów. Umieszczony został także w spisie czasopism naukowych Index Copernicus.

Egzemplarze czasopisma w wersji elektronicznej udostępniane są za pomocą platformy epnp.pl, a wersji tradycyjnej można nabyć je za pośrednictwem naszej księgarni internetowej publikacje.irss.pl.

Numer ISSN: 1642-1981


 • Redaktor Naczelny: dr hab. Remigiusz Kijak, e-mail: poczta@remigiuszkijak.pl
 • Redaktor/sekretarz redakcji: Marcin Teodorczyk, e-mail: marcin.teodorczyk@irss.pl
 • Adres redakcji: ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa
 • Telefon redakcji: (0 22) 622-32-45; (0 22) 629-40-18, tel./ faks: 621-04-23,
 • e-mail: irss@irss.pl
Rada naukowa czasopisma
 • Prof. dr hab. Stanisław Jerzy Szmagalski
 • Prof. dr hab. Adama Kurzynowski
 • Prof. dr hab. Piotr Błędowski
 • Dr hab., prof. APS Jan Łaszczyk
 • Dr Tomasz Kaźmierczak
 • Dr Anna Olech
 • Dr Joanna Staręga-Piasek
Recenzenci:
 • Dr Barbara Grzyb, Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach
 • Dr Agnieszka Jankowicz-Szymańska, Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
 • Prof. Jerzy Krzyszkowski, Katedra Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Dr Agnieszka Łaba-Hornecka, Zakład Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet Rzeszowski
 • Dr Emilia Mikołajewska, Klinika Rehabilitacji w 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
 • Dr Edyta Mikołajczyk, Katedra Fizjoterapii, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Dr Jakub Niedbalski, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Antonina Ostrowska, Instytut Filozofii i Socjologii Państwowej Akademii Nauk
 • Dr hab. Monika Parchomiuk, Zakład Pedagogiki Specjalnej, UMCS w Lublinie
 • Prof. UPH, dr hab. Leszek Ploch, Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Dr hab. Katarzyna Plutecka, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków
 • Dr Joanna Szymanowska, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku
 • Prof. Anna Tylki-Szymańska, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Klinika Chorób Metabolicznych
 • Prof. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki
Redaktorzy tematyczni:
 • Dr Barbara Grzyb – niepełnosprawność – teoria i praktyka rehabilitacyjna
 • Dr Joanna Szymanowska – niepełnosprawność – polityka społeczna i praca socjalna
Wskazówki dla Autorów publikacji przesyłanych do druku
 1. Objętość nadsyłanych materiałów nie może przekraczać: w wypadku prac teoretycznych 20 stron znormalizowanego maszynopisu (tj. 30 wierszy po 60 znaków z podwójnymi odstępami), pozostałych prac – 10 stron, recenzji i omówień – 5 stron.
 2. Przypisy bibliograficzne, którymi opatrzone są prace, powinny zawierać następujące informacje:
  • w wypadku książki: imię i nazwisko autora( redaktora naukowego), tytuł, podtytuł, numer tomu, nazwę wydawnictwa, miejsce i rok wydania (przy cytatach także numery stron),
  • w wypadku czasopisma: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł, podtytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok, numer kolejny, numery stron przytoczonego cytatu,
  • w wypadku ustawy lub rozporządzenia: nazwę, rok i dzień wydania, numer Dziennika, w którym zostały opublikowane, numer pozycji, pod którą widnieją w tym Dzienniku.
 3. Wszystkie materiały należy przesyłać e-mailem na adres redakcji. Prosimy o niedosyłanie artykułów w formie papierowej.
 4. Do artykułów należy dołączyć krótką informację o autorze (wykształcenie, miejsce pracy, zajmowane stanowisko) oraz oświadczenie, że tekst nie był wcześniej opublikowany i nie został złożony w innych wydawnictwach.
 5. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian redakcyjnych i skrótów w nadsyłanych tekstach.
 6. Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów
 7. Teksty niespełniające powyższych warunków nie będą rozpatrywane pod kątem publikacji.
 8. W kwartalniku „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” są zamieszczane artykuły recenzowane.
 9. Informujemy Autorów, że kwartalnik „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” został uwzględniony w punktacji polskich czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i uzyskał 7 punktów.
Zasady recenzowania artykułów:

W kwartalniku „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” procedura recenzowania zgodna jest z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartych w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” zamieszczonej na stronie internetowej: http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Publikacje/20110216_MNISW_broszura_210x210.pdf Podstawowe zasady recenzowania publikacji w kwartalniku „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”:

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
 4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  1. bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  2. relacje podległości zawodowej,
  3. bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.
 7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

Deklaracja o wersji oryginalnej (zapora ghostwriting) Autorzy winni poświadczyć, że wersja artykułu jest wersją oryginalną. Redakcja oświadcza, że wersja drukowana kwartalnika jest wersją pierwotną.

Szablon recenzji do pobrania: recenzja szablon

Informacja dla Prenumeratorów

Zasady prenumeraty realizowanej przez Wydawcę – Instytut Rozwoju Służb Społecznych: 1. Znakiem identyfikacyjnym każdego Prenumeratora jest numer w naszej bazie, widniejący na wystawionej fakturze. Na ten numer prosimy powoływać się, telefonując do Redakcji w sprawach związanych z prenumeratą. Faktury na prenumeratę kwartalnika są wystawiane pod koniec roku, na podstawie Państwa zamówienia, którego tekst jest dołączony do kolejnych numerów 3 i 4 „Niepełnosprawności i Rehabilitacji”. Prosimy o niezwłoczne wypełnienie zamówienia i przesłanie go pocztą lub faksem pod adresem Redakcji: IRSS – ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa, tel./faks (22) 621-04-23, 629-40-18.

 1. Po przelaniu należności na konto IRSS – BANK PEKAO SA – Oddział w Warszawie nr 27124060031111000049465721, wyślemy Państwu zamówione egzemplarze kwartalnika.
 2. O wszelkich zmianach zaistniałych w czasie trwania prenumeraty, dotyczących np. płatnika, adresu czy NIP-u, prosimy niezwłocznie powiadamiać Redakcję.
 3. Nowych Prenumeratorów (instytucje i osoby prywatne), zamawiających kwartalnik po raz pierwszy, prosimy o podanie w zamówieniu swoich dokładnych danych (wraz z numerem NIP-u), co umożliwi nam wpisanie Państwa do bazy i realizację prenumeraty.