Założony w 1998 zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, Instytut Rozwoju Służb Społecznych to instytut badawczy i szkoleniowy, którego celem jest zapewnienie wsparcia eksperckiego zarówno dla pracowników służb społecznych, jak i wszystkich zajmujących się problemami szeroko rozumianej polityki społecznej. Działalność IRSS obejmuje organizację szkoleń, prowadzenie badań i analiz związanych z polityką społeczną, jak i działalność wydawniczą. IRSS jest jedynym instytutem badawczym w Polsce, który koncentruje się na pracy socjalnej. Naszą misją jest dostarczanie solidnych informacji i analiz dotyczących polityki społecznej oraz pomoc w stałym podwyższaniu jakości pracy socjalnej i polityki społecznej przez:

 • organizację szkoleń dla pracowników służb społecznych,
 • prowadzenie badań nad problemami związanymi z polityką społeczną, w tym nad sposobami skutecznego zapewnienia pomocy społecznej, pracą socjalną i niepełnosprawnością,
 • doradzanie jednostkom administracji rządowej i samorządowej w sprawach związanych z rozwojem, wdrażaniem i oceną skuteczności działań dotyczących polityki społecznej,
 • prezentację w wydawanych przez IRSS publikacjach najnowszych wyników badań i aktualnych teorii dotyczących pomocy społecznej, pracy socjalnej oraz opieki nad dziećmi w Polsce i za granicą.

Instytut Rozwoju Służb Społecznych jest instytucją, która została wskazana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przeprowadzenia testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania w Polsce zawodu regulowanego „pracownik socjalny” dotyczącego obywateli, którzy nabyli kwalifikacje w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – Stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Instytut działa na podstawie Zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lipca 1998 r. w sprawie utworzenia Instytutu Rozwoju Służb Społecznych (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej nr 1/98), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 23 września 2010 w sprawie reorganizacji Instytutu Rozwoju Służb Społecznych oraz Statutu Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.

Szkolenia

IRSS prowadzi szkolenia dotyczące problemów związanych z polityką społeczną i pracą socjalną skierowane głównie do pracowników i kierowników wszelkiego typu instytucji pomocy społecznej. W ofercie IRSS znaleźć można liczne kursy koncentrujące się na wybranych problemach polityki społecznej i pracy socjalnej oraz kursy statutowe:

 • I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny,
 • II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny,
 • specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Instytut oferuje również zindywidualizowane kursy przygotowane specjalnie z myślą o potrzebach konkretnej instytucji bądź jednostki.

Działalność wydawnicza

IRSS jest wydawcą trzech czasopism: dwumiesięcznik Praca Socjalna oraz kwartalnik Niepełnosprawność i Rehabilitacja to periodyki naukowe prezentujące wyniki badań, przykłady dobrych praktyk, oraz informacje o najnowszych trendach i zmianach w aktualnym stanie prawnym w swoich dziedzinach. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze to miesięcznik zajmujący się problemami opieki nad dziećmi i wychowania. Instytut wydaje również serię publikacji książkowych Ex Libris Pracownika Socjalnego.

Instytut prowadzi również internetowy serwis informacyjny WPIS: Wiadomości Pomocy i Integracji Społecznej znajdujący się pod adresem wpis.irss.pl.

Projekty unijne

W ostatnich latach IRSS wziął udział w szeregu projektów, badań i programów unijnych takich, jak:

 • Koordynacja na rzecz Aktywnej Integracji,
 • Samoocena edukacji i doświadczenia radnych w Europie,
 • Profesjonalny pracownik socjalny – profesjonalne działanie na rzecz osób wykluczonych
 • Ewaluacja w pomocy społecznej,
 • W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej,
 • Jakość i organizacja pracy w Ośrodkach Pomocy Społecznej,
 • Wolontariat i służby społeczne – partnerzy w walce z wykluczeniem społecznym XXI wieku,
 • Enhancing the life skills of motor-disabled youth.
 • Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym

Rada Naukowa Instytutu Rozwoju Służb Społecznych

 • prof. APS dr hab. Jerzy Szmagalski – przewodniczący,
 • prof. dr hab. Adam Kurzynowski – zastępca przewodniczącego,
 • prof. dr hab. Piotr Błędowski,
 • prof. APS dr hab. Jan Łaszczyk,
 • dr hab. Tomasz Kaźmierczak,
 • dr hab. Remigiusz Kijak,
 • dr Anna Olech,
 • dr Joanna Staręga-Piasek – p.o. dyrektora Instytutu,
 • mgr Anna Kuczyńska,
 • mgr Marcin Teodorczyk,
 • mgr Andrzej Trzeciecki,
 • mgr Zofia Kucharczak
 • mgr Małgorzata Kotarska