Strona główna » Badania » Archiwum badań

Badania

krotkie_logo_1Działalność badawcza Instytutu Rozwoju Służb Społecznych koncentruje się wokół następujących obszarów problemowych: starość i niepełnosprawność, ubóstwo i wykluczenie społeczne, praktyka i teoria pracy socjalnej, decentralizacja polityki społecznej, kadry pomocy społecznej, wskaźniki i badanie potrzeb w pomocy społecznej.

Raporty z badań dostępne są TUTAJ

Oto wybrane badania z dorobku Instytutu Rozwoju Służb Społecznych:

 • Instytucje wobec potrzeb osób starszych
 • Asystent Osoby Niepełnosprawnej
 • Wybrane problemy funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy ośrodków pomocy społecznej – ekspertyza przygotowana w ramach projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej” finansowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (2008)
 • Wykorzystywanie narzędzi ewaluacyjnych w pomocy społecznej – badania w ramach projektu „Ewaluacja w pomocy społecznej” finansowane w ramach Programu Środki Przejściowe PL2005/017-488.01.02.06 i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (2008)
 • Analizy i oceny przygotowania zawodowego kadr pomocy społecznej w Polsce
 • Analiza lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych – badanie w ramach projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej” finansowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (2006 – 2008)
 • Badanie możliwości wykorzystania instrumentów ekonomii społecznej w pomocy społecznej – badanie w ramach projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej” finansowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (2007 – 2008)
 • Trajektorie życiowe MISARN, badania w ramach projektu IW EQUAL koordynowanego przez UNDP Rozwój umiejętności życiowych MISARN (Młodych Intelektualnie Sprawnych Ale Ruchowo Niepełnosprawnych), (2006-2007)
 • Rescaling of Social Welfare Policies: a Comparative Study on The Path Towards Multi-level Governance in Europe – badania międzynarodowe, których głównym celem była analiza porównawcza strategii i rozwiązań dotyczących pomocy społecznej, polityki rynku pracy, opieki nad ludźmi starymi oraz polityki integracji imigrantów (2006 – 2008)
 • Diagnoza potencjału zinstytucjonalizowanej opieki nad osobami starszymi i z niedołężniałymi na poziomie samorządów. Przesłanki do strategii państwa w obliczu kryzysu demograficznego. (2006)
 • Udoskonalenie systemu funkcjonowania służb orzekających o niepełnosprawności (dla specjalności: pracownik socjalny i pedagog – członków zespołów orzekających), we współpracy z Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi (2006)
 • Diagnoza rozmiaru zjawiska przemocy domowej wobec osób starszych na terenie dzielnicy Żoliborz (2006)
 • Praktyka orzekania o niepełnosprawności (2003)
 • Warunki samodzielności życiowej pracowników byłych PGR (2002)
 • Sytuacja powiatowych centrów pomocy rodzinie po pierwszym półroczu funkcjonowania (1999)
 • Funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej w okresie powodzi (1998)
 • Wskaźniki i narzędzia ewaluacji dla oceny skuteczności pomocy społecznej (1998)
 • Opracowanie charakterystyki kadry pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych (1997)
 • Warunki wspierania samodzielności życiowej matek samotnych (1997)
 • Wypalenie zawodowe pracowników socjalnych (1996)
 • Badanie lokalnych potrzeb socjalno-medycznych na terenie gminy Mokotów (1996, 1997)
 • Wdrażanie specjalistycznego kształcenia dla kadry kierowniczej pomocy społecznej (1995)