Strona główna » Aktualności

Spotkanie Rady Programowej z Sekretarzem Stanu Panem K.Michałkiewiczem

Pod koniec czerwca br. odbyło się robocze spotkanie członków Rady Programowej Konwentu CIS/KIS z Sekretarzem Stanu
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na którym zostały poruszone m.in. następujące tematy:

  1. Zaangażowanie się środowiska podmiotów zatrudnienia socjalnego w prace nad kolejnym projektem nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych dla podkreślenia ściślejszych relacji pomiędzy działalnością centrów i klubów integracji społecznej z sektorem ES,
  2. Włączenie podmiotów zatrudnienia socjalnego do systemu usług rynku pracy, w tym zwiększenia możliwości dla urzędów pracy zlecania zadań w kontekście działań podejmowanych na rzecz osób, kwalifikowanych do III profilu,
  3. Włączenie centrów integracji społecznej w działania Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, ukierunkowanych na osoby po terapii (postrehabilitacja) celem korzystania przez nie z pakietu usług reintegracji społecznej i zawodowej a także współfinansowania świadczenia usług wobec tych osób ze środków ministra zdrowia,
  4. Zamówienia typu in house w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego i możliwości ich stosowania wobec centrów integracji społecznej,
  5. Wykorzystanie możliwości projektów RPO w zakresie wspierania inicjatyw sieciowania podmiotów reintegracyjnych (ROPS) dla organizacji kolejnego Zjazdu Konwentu CIS/KIS a także wzmocnienia inicjatyw tworzenia regionalnych platform współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego, wchodzących w skład ogólnopolskiej reprezentacji.
  6. Brak systemowego finansowania podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz o niemożności wypłacania premii motywacyjnej przez CIS-y działające w formie jednostek budżetowych, gdyż nie posiadają one rachunku dochodów własnych i 100% dochodów odprowadzają do swoich jednostek samorządu terytorialnego.

Spotkanie zostało przez obie strony uznane jako owocne i warte kontynuowania.