Strona główna » Aktualności

IRSS partnerem w projekcie agregacji danych OZPS

IRSS został wybrany przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS na partnera do realizacji projektu PO WER – Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, pn.: „Opracowanie i wdrożenie narzędzia agregowania, analizowania
i monitorowania na poziomie krajowym danych pochodzących z oceny zasobów pomocy społecznej, przeprowadzanej na poziomie jednostek samorządu terytorialnego„.

Projekt polega na opracowaniu jednolitego modelu zawierającego wystandaryzowany zakres obszarów tematycznych a także narzędzia informatycznego, które będzie służyło agregowaniu, analizowaniu i monitorowaniu na poziomie kraju danych zawartych w lokalnych i regionalnych Ocenach Zasobów Pomocy Społecznej. Całość projektu jest powiązana z produktem opracowanym i wdrożonym w ramach PO KL (projekt „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”) – narzędziem umożliwiającym przeprowadzenie procedury OZPS na poziomie gmin i powiatów oraz prezentacji regionalnych rekomendacji w obszarze polityki społecznej, w tym pomocy i integracji społecznej.

Liderem projektu jest Departament Pomocy i Integracji Społecznej.

Obecnie, Lider i Partner przystępują do prac przygotowujących wniosek o dofinansowanie.